Simulácia firemného prostredia priniesla výsledky (Spoločný projekt riadenia procesov).

Počas tohto semestra sme my piataci pracovali okrem svojich semestrálnych projektov aj na spoločnom projekte, a to v rámci predmetu Projekt riadenia procesov.
Počas tohto projektu sme boli rozdelený na dve skupiny, po päť členov. Pracovne sme skupiny pomenovali TEAM A a TEAM B. Rozdelili sme si dva procesy a k nim prislúchajúci hardvér a softvér. TEAM A pracoval s tromi navzájom prepojenými zásobníkmi.
IMG_01L
Čo sa týka zloženia tohto tímu, tak to bolo nasledujúce:
Michaela Horváthová: Koordinátorka.
Martin Nemeš: Zapojenie hardvéru a softvéru.
Martin Mojto: Návrh pokročilého riadenia pre proces.
Karol Kiš: Tvorba HMI.
Tereza Ábelová: Web-design, marketing.

Každý z nás mal teda svoju úlohu ktorú musel v tíme plniť, my sme sa však v rámci tímu dohodli že nikto z nás vo svojej úlohe nebude sám a na každej úlohe budú spolupracovať aspoň dvaja. Prinášame teda stručné zhrnutie toho čo sa nám podarilo resp. občas aj nepodarilo.

Zapojenie hardvéru a softvéru (Martin Nemeš v spolupráci s Martinom Mojtom)

Podstatou tejto úlohy bolo zabezpečiť bezchybné fungovanie Softvéru a Hardvéru počas projeku. Prvým krokom bolo proces spoznať a pochopiť. Neskôr analyzovať, či sú niektoré súčiastky chybné alebo chýbajú a nakoniec tieto súčiastky nejakým spôsobom zaobstarať. Potom bolo dôležité celý proces z pohľadu hardvéru zapojiť. Ďalším krokom bolo pripravenie softvéru teda prostredie TIA Portal od spoločnosti Siemens. V tejto časti bolo nutné predlžovať licenciu a to viac krát počas projektu. Nevyhnutnosťou bolo prepojenie softvéru a hardvéru na to aby mohlo byť riadenie správne navrhnuté muselo byť PLC správne zapojené a spojené s PC a s TIA Portalom. Ďalšou nevyhnutnosťou bola kalibrácia snímačov výšky hladiny a kalibrácia výkonu čerpadiel, vytvorenie základných premenných pre ovládanie a zobrazovanie z TIA Portalu. Jednou z úloh bolo taktiež umožniť ovládanie polohy ventilov(zapnutý,vypnutý) z TIA Portalu, pomocou premenných. Z neznámych dôvodov otváranie jedeného z ventilov po úspešnom zapojení prestalo fungovať. Jedným z problémov, ktoré nastali bolo napríklad opakovaný skrat jednej zo súčiastok v rozvodnej skrini, čo spôsobilo oneskorenie projektu a posunutie deadlinu. V konečnom dôsledku sa však systém podarilo správne zapojiť a vytvoriť prostredie vhodné pre úspešné návrh a implementáciu riadenia. Na obrázku je zapojenie niektorých z časti softvéru.
IMG_2L

Návrh pokročilého riadenia pre proces (Martin Mojto v spolupráci s Michaelou Horváthovou)

Cieľom bolo navrhnúť a implementovať pokročilé riadiace algoritmy. Prvou fázou bolo
bližšie spoznávanie prostredia TIA Portálu. Neskôr v ďalšej časti sme hľadali vhodné metódy riadenia pre zásobníky. Rozhodli sme sa ponechať zásobníky ako SISO systém a teda ich rozdeliť na tri podsystémy. Teda výška hladiny v každom zásobníku predstavovala samostatnú riadenú veličinu. Ako vhodná metóda sa zdala metóda Extremum seeking, ktorú neskôr v priebehu implementácie nahradila Gradientová metóda. Aby sme mali túto metódu s čím porovnať implementovali sme aj klasický PID regulátor. Nastala fáza implementácie, najprv bolo nutné algoritmy pochopiť. Neskôr realizovať v prostredí TIA Portal. Po realizácii bolo nutné algoritmy ešte naladiť, tak aby riadenie dosahovalo čo najvyššiu kvalitu z pohľadu odstránenia TRO a mini-malizácie času regulovania. Riadiaci systém bolo kvôli niektorým poškodeným súčiastkam nútné ladiť viackrát, z dôvodu zmeny vlastností procesu po výmene daných súčiastok. Táto časť projektu sa stala najnáročnejšou časťou celého projektu. Obe metódy sa však podarilo nastaviť pre všetky tri regulačné obvody, tak aby dosahovali uspokojivé výsledky. Dokonca sa naša práca stala jednou z prvých implementácii gradientovej metódy na reálnom zariadení. Na obrázku je priebeh riadenia na žiadanú hodnotu pri použití gradientovej metódy.
sn

Tvorba HMI (Karol Kiš v spolupráci s Michaelou Horváthovou)

Po úspešnom nastavení riadenia bolo nutné vytvoriť aj HMI. Prvým krokom pri tvorbe HMI bolo graficky znázorniť daný proces, tak aby bolo dodržané technologické usporiadanie procesu. Ďalej bolo podstatné vhodne zvoliť spôsob zobrazovania dát tak aby operátor mal k dispozícii čo najviac informácii o momentálnom stave systému. Do HMI teda boli pridané aj trendy, ktoré zobrazujú priebeh výšok hladín spolu s aktuálnou žiadanou veličinou. Keďže sme sa rozhodli použiť dva rôzne algoritmy a tiež tri rôzne regulačné obvody. Dali sme používateľovi možnosť ich v HMI nastavo-vať, takže výzvou čo sa týka HMI bolo správne nastavenie prepínania medzi metódami a regulačnými obvodmi. Na obrázku je už finálna verzia hlavnej obrazovky.
IMG_15L

Web-design, marketing (Tereza Ábelová)

Pri Web dizajne bolo dôležité správne vybrať obsah stránky, tak aby poskytovala dostatok informácii pre zákazníkov, tiež aby bola zaujímavá a pútavá. Ďalším dôležitým krokom bolo zriadenie webhostingu a výber templatu pre stránku a zároveň zabezpečenie vhodného a moderného dizajnu. Marketingová časť spočívala najmä vo vytváraní loga a sloganu spoločnosti. Súčasťou zadania bolo aj zhrnutie celkových nákladov a cenová ponuka projektu. Celkovo sa podarilo vytvoriť web so všetkými potrebnými informáciami a s moderným dizajnom. http://wikitaema.atwebpages.com/slovak.html.2

Koordinátor projektu/Kontrolór (Michaela Horváthová)

Úloha spočívala v koordinácii činností celého tímu, vytvoreniu časového harmonogramu a zabezpečenie jeho dodržiavania. Tvorba Wiki stránky a projektového plánu. V priebehu projektu bolo mojou úlohou tiež riešiť vzniknuté problémy, ponúkať konštruktívnu kritiku a pomoc každému členovi tímu. Aktívne som však bola zapojená do návrhu a implementácie riadenia a tvorby HMI na ktorých tvorbe som sa podielala. Na konci projektu bolo mojou úlohou napísať záverečnú prácu a ohodnotiť našu spoluprácu.
Myslím si, že sme vytvorili vynikajúco zohratý tím. A splinili sme očakávania fiktívneho zákazníka, ktoré nám boli prezentované na začiatku tohto projektu. Celkovo je tento predmet alebo projekt podľa mňa jeden z najužitočnejších predmetov aký sme mali. Otestoval všetky naše doteraz získané vedomosti v takej podobe ako žiadny iný predmet a naučil nás mnoho nového mimo iného aj spoluprácu v tíme, ktorá je pre prax kľúčovým predpokladom.