Krátky popis odbornej praxe piatakov.

Ako bývalí štvrtáci sme sa počas leta venovali získavaniu praxe v rôznych firmách. Okrem toho že sme zistili ako by malo alebo nemalo vyzerať naše potenciálne uplatnenie sme si prehĺbili alebo vytvorili mnohé znalosti. O tom kto si čo vyskúšal sa dočítate ďalej v príspevku.

Daniel Boroš

Prax som absolvoval v spoločnosti Regotrans-Rittmeyer s.r.o. so sídlom v Bratislave. Spoločnosť Regotrans-Rittmeyer s.r.o. sa zoberá meraním, reguláciou a riadením technologických procesov, silnoprúdových rozvodov v oblasti riadenia budov , energetiky, hydrotechniky a zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Prax mala rozsah 120 hodín počas, ktorých som sa venoval projektu riadenia a vizualizácie kotolne. Počas praxe som sa zoznámil s prostredím na programovanie PLC, Detstudiom v ktorom som programoval PLC značky Amit a vizualizačným prostredím Reliance 4. Zároveň som sa oboznámil so štandardnými postupmi pri riadení systémov inteligentných budov.

Martin Mojto

Moju odbornú prax som absolvoval vo firme FORTISCHEM a.s., ktorá sa nachádza v Novákoch. Počas mojej praxe som navštívil Úsek Trvalého Rozvoja a Inovácií (ÚTRaI) a Kompetenčné Centrum Informatiky (KCI), kde som sa zoznámil so zamestnancami a tiež s technologickým vybavením daných úsekov. V priebehu experimentov na polo-prevádzke plastov (spadá pod ÚTRaI) som pozoroval postup polymerizácie od prípravy násady do autoklávu cez nábeh zariadenia až po vypúšťanie autoklávov. Následne som na pracovisku KCI dostal za úlohu naučiť sa pracovať s programom Control Web 2000 (CW 2000), v ktorom bola vyvinutá aplikácia na riadenie procesu polymerizácie na polo-prevádzke plastov. Počas posledného týždňa som navrhol vlastnú aplikáciu na riadenie a monitorovanie procesu polymerizácie, pričom som hlavne vychádzal z môjho pozorovania daného procesu. Na konci týždňa som simulačne overil funkčnosť môjho návrhu pomocou virtuálnych ovládačov programu CW 2000. Pre mňa najväčší prínos z tejto praxe znamená to, že som mohol pracovať s reálnym procesom, pričom som využil vedomosti, ktoré som nadobudol na predmetoch našej katedry.

Marika Malovcová

Moja letná stáž prebiehala v spoločnosti Schneider-Electric, bývalej spoločnosti Invensys, t.j. oddelení automatizácie a riadenia procesov. Konzultantka si pre mňa pripravila výučbový kurz v systémoch na platforme Wonderware – Foxboro a inTouch. Začali sme v systéme Foxboro jednoduchými nastaveniami základných blokov, pre ktoré som vždy vytvorila HMI panel a nástrojmi FoxDraw/ FoxView otestovala funkčnosť. Postupne sme sa cez vytvorenie jednoduchej regulácie dostali ku komplexnejším úloham. Na záver som samostatne vypracovala zadanie – sekvenciu dvoch čerpadiel. Po kozultovaní výsledkov som sa venovala kresleniu HMI panelov v prostredí inTouch.

Michaela Horváthová

Cez leto som absolvovala povinnú prax v spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia ktorá, je súčasťou nadnárodnej korporácie a zaoberá sa poskytovaním telekomunikačných služieb. Mojou úlohou počas praxe bolo vytvoriť interný systém na pracovanie s dátami, podobný programu MS Excel, avšak spĺňajúci ďalšie špecifické požiadavky používateľov ,t.j. zamestnancov. Systém bol vytvorený použitím JavaScript, HTML, CSS, jQuery, SQL, JSON, PHP. Okrem vytvorenia systému bolo potrebné pracovať s dátami upraviť ich a importovať do vytvoreného systému. Počas praxe som si prehĺbila vedomosti zo spomínaných programovacích jazykov a z verzionovacích systémov. Ďalej som ešte pracovala na menšom projekte, ktorý sa týkal programovania vo Visual Basic ,teda vytváranie makier v prostredí MS Excel.

Martin Nemeš

Mojou prvou úlohou bolo prepísať a sčasti upraviť algoritmy, metódy a udalosti riadiacich a vizualizačných systémov v prostredí Editora obrazov softwaru Promotic z jazyka VBScript do JavaScriptu. Cieľom tejto úlohy bolo umožniť použitie vizualizácií aj na webe, pričom bude zabezpečená kompatibilita s prakticky akýmkoľvek prehliadačom. Problém spočíva v tom, že skripty písané v jazyku VBScript v udalostiach grafických prvkov sa spúšťajú na strane klienta ako ActiveX objekty, ktoré podporuje jedine MSIE (Microsoft Internet Explorer). V prípade použitia JavaScriptu ako skriptovacieho jazyka sú ActiveX prvky emulované. To znamená, že na klientovi nebeží skutočný ActiveX kód, ale dynamická HTML stránka vytvorená pri preklade obrazu. Tieto objekty sú potom funkčné aj v prehliadačoch, ktoré technológiu ActiveX nepodporujú. Mojou druhou úlohou bola tvorba pomocného programu – utility, ktorá plní funkciu tzv. „watchdoga“. Klienti spoločnosti sa pripájajú na miestny server, kde beží ich SCADA. Problémom však je, že na serveri bežia desiatky týchto SCADA systémov, čo výrazne ovplyvňuje ich individuálnu stabilitu. V mnohých prípadoch potom aplikácia Promoticu „spadne“ a je nutné manuálne vyhľadať ktorá a reštartovať ju. Úlohou tohto programu je teda automaticky detegovať aplikáciu ktorá nebeží a následne ju spustiť. Pre tvorbu tohto programu som zvolil jazyk C++.

Karol Kiš

Odbornú prax som počas leta absolvoval v Bratislavskej pobočke spoločnosti SIEMENS, s.r.o., konkrétne na oddelení Energy Management. Prijatý som bol na pozíciu SCADA Designer. Mojou hlavnou úlohou bolo „kresliť“ elektrické stanice pre jednu nemeckú spoločnosť, ktorá sa zaoberá prenosom elektrickej energie. Cieľom celého projektu je vytvoriť jednu mapu ktorá obsahuje všetky stanice a vedenia, kde zobrazuje merania v reálnom čase. Ako nástroj som používal grafický editor softvéru Spectrum Power 7, ktorý je postavený na WinCC a je upravený hlavne pre potreby energetického priemyslu. Nakreslené stanice boli graficky veľmi jednoduché a nezainteresovaný človek by povedal, že sú to len nejaké geometrické útvary. Avšak jedná sa o spínače a vypínače, ktoré majú presné pravidlá ako majú byť uložené. Napriek tomu, že sa jedná o energetický priemysel, spolupracoval som s ďalšími absolventami UIAM, čo hovorí o univerzálnosti štúdia ako takého.

Jakub Nosko

Prax som absolvoval v spoločnosti Elite Solutions s.r.o. v sídlom v Bratislave. Spoločnosť sa zameriava na tvorbu kreatívnych online kampaní s presahom do offline, tvorbu webových riešení a mobilných aplikácií, prípravu brand identity a komunikačných stratégií. Prax zodpovedala rozsahu 120 hodín, počas ktorých som sa prioritne venoval tvorbe Elite webu pomocou CMS systému October CMS. Systém má slúžiť pre rýchlejšiu a jednoduchšiu správu obsahu na stránke. Popri tejto práci som plnil aj iné menšie zadania. Počas praxe som sa naučil orientovať a programovať v systéme October CMS, prehĺbil som poznatky v PHP frameworku Laravel a v jazyku MySQL, naučil sa základné príkazy v systéme GIT na správu verzií.

Matúš Furka

Letnú prax som absolvoval vo firme Regotrans-Rittmeyer. Táto spoločnosť sa venuje meraniu a regulácie procesov v rôznych oblastiach. Pracoval som v tíme, ktorý vytvára riadiace algoritmy pre rôzne procesy v oblasti hydrotechniky. Hydrotechnika zahŕňa čerpacie stanice, čističky odpadových vôd, vodné diela a mnoho iného. Mojou úlohou bolo vytvoriť algoritmus pre riadenie čerpacej stanice. Pracoval som v programe DetStudio, s ktorým zamestnanci Regotransu pracujú. Program poskytuje niekoľko možností pre tvorbu samotných algoritmov. Ja som na riadenie čerpacej stanice využíval rebríkovu logiku, pri ktorej som využil aj poznatky zo školy. Samotný program som tvoril na základe vytvorenej dokumentácie. Samotné riadenie spočívalo v striedaní dvoch čerpadiel na základe ich motohodín. Chody oboch čerpadiel boli blokované poruchami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť algoritmu. Počas praxe som nadobudol veľa nových poznatkov z oblasti riadenia a získal som lepšiu predstavu o budúcom zamestnaní.