Automatizácia na FCHPT STU vyhodnotená ako najlepšie pracovisko na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných vedách

V roku 2022 prebehlo celoslovenské hodnotenie vedeckých výstupov (teda publikácií) na všetkých vysoko-školských pracoviskách, ako aj pracovísk Slovenskej Akadémií Vied (SAV). Hodnotenie prebehlo v rámci programu „Verification of Excellence in Research -- Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti“.

Detaily celého procesu ako aj výsledky je možné, nezávisle od tohto blog-postu, nájsť na stránkach Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a športu SR (MSVVaS) a na interaktívnej stránke s výsledkami, ktoré spracovalo Centrum Vedecko-Technických Informácií SR, konkrétne:

Aby som čitateľov nenudil zbytočnými technikáliami, tak veľmi stručne zosumarizujem počiatočné podmienky:

 • Kvalita výstupov bola hodnotená v nasledujúcich kategóriách:
  • Svetová kvalita.
  • Významná medzinárodná kvalita.
  • Medzinárodná kvalita.
  • Národná kvalita.
  • Nezaradené publikácie.
 • Za každé pracovisko, bez ohľadu na počet zamestnancov, sa hodnotilo 25 vedeckých výstupov, ktoré boli zvolené podľa metodiky MSVVaS (viď linky vyššie).
 • Výstupom hodnotenia pre každé pracovisko resp. kolektív bol vytvorený histogram kvality, ktorý môžeme vidieť na obrázku:

alt


Bez toho, aby tento blog-post pôsobil sugestívne, a pokrivil interpretáciu výsledkov, je zrejmé, že cieľom pracovísk na STU by malo byť: „mať čo najviac publikácií zaradených v prvých dvoch resp. prvých troch kategóriách“.

Hlavné závery, ktoré sa dotýkajú Oddelenia informatizácie a riadenia procesov (OIRP) sú nasledovné:

 1. OIRP má najvyšší podiel publikácií v kategórií svetová a významná medzinárodná kvalita na Slovensku (16% + 44%) v oblasti informačných a komunikačných vied. Pre úplnosť výroku doplním, že v kategórií svetová kvalita sa s rovnakým počtom umiestnila aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, avšak v prvej kategórií mali len 8% publikácií.
 2. OIRP patrí medzi prvé z troch pracovísk na celej STU, ktoré mali vôbec hodnotené publikácie v kategórií svetová kvalita. Na STU bolo hodnotených 22 kolektívov v rôznych oblastiach.
 3. 92% publikácií z OIRP bolo zaradených v prvých troch kategóriách, ktoré reprezentujú nadnárodnú kvalitu, takéto hodnotenie nás radí medzi 12% „Áčkárov“ Slovenskej vedy. Pre úplnosť v tomto agregovanom kritériu získal 96% jeden kolektív na MTF STU, avšak tento kolektív nemal ani jednu publikáciu hodnotenú v prvej kategórií a v druhej kategórií získali 20%.

Všetky vyššie spomenuté závery možno jednoducho overiť na tomto linku: https://ver.cvtisr.sk/vysledky/

A teraz trochu sugescie a vytrhnutých informácií (ale faktograficky pravdivých):


Toto všetko za OIRP dokázalo 9 (deväť) pracovníkov. Patríme medzi piaty najmenší kolektív z 22 kolektívov na STU, ktoré boli schopní vygenerovať najlepší kvalitatívny profil v rámci SR a aj STU v oblasti kybernetiky. Žiadne iné pracovisko na FCHPT STU okrem nás nemalo zaradené publikácie na úrovni svetová kvalita, pričom druhé najvyššie číslo bolo 16% v kategórii významná medzinárodná kvalita, oproti podielu 44%, ktoré dosiahlo OIRP v druhej hodnotenej kategórií. Len pre ilustráciu, v chemických vedách boli z FCHPT zaradené hneď dva kolektívy po 88 resp. 102 členov.


Z titulu vedúceho oddelenia, úprimne ďakujem všetkým mojim kolegom a doktorandom za ich výnimočnú prácu, ktorú vykonávajú napriek, a nie vďaka systému, v ktorom fungujeme.