Čo hovoria absolventi IAM #3

Monika je absolventka bakalárskeho študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémií a potravinárstve z roku 2014. Počas inžinierskeho štúdia na automatizácií absolvovala v rámci programu Erasmus dva semestre na Technical University of Dortmund. Tam ju prijali na magisterské štúdium, ktoré plánuje tento rok úspešne ukončiť.

alt

Q: Kde teraz študuješ a aký je tvoj študijný program?
A: Študujem na Technische Universität Dortmund, študijný program Automation & Robotics – zameranie na Process Automation.

Q: V čom sa štúdium v Dortmunde najviac líši od toho u nás na univerzite?
A: Je tu viacero výrazných rozdielov - nepovinná účasť na prednáškach a cvičeniach, priebeh skúšok a množstvo voliteľných predmetov. Samozrejme, je výhodnejšie na hodiny chodiť aj keď nás nikto nenúti, ale zároveň si vieme stiahnuť všetky prednášky, zadania a aj riešenia z cvičení z internetu. Tieto cvičenia sa líšia od našich na FCHPT, niekedy pôsobia viac ako druhá prednáška, vyrieši sa jeden problém a ostatné typy príkladov alebo spôsoby riešenia si musí študent naštudovať sám podľa teórie odprezentovanej na prednáške. A áno, na skúške nás potom čakajú práve také príklady. Prvá skúška bol pre mňa menší šok, pretože jej rozsah bol približne 40 strán a čas 3 hodiny. Pokusy sú iba 2 – jeden cez skúškové a druhý počas ďalšieho semestra. Posledný spomenutý rozdiel je množstvo voliteľných predmetov – v prvom semestri sme mali všetci iba povinné predmety a odvtedy si volíme z asi 40 voliteľných, ktoré sú zastrešené viacerými fakultami – chemicko-inžinierskou, elektrotechnickou, informatikou, matematikou,... Ale myslím, že podľa nového študijného plánu je aj na IAM teraz väčšia možnosť výberu predmetov, takže to možno nebude veľký rozdiel.

Q: Máš viac spolužiakov z iných krajín?
A: Áno, je nás okolo 50 (aj so študentami zameranými na robotiku) a väčšinu tvoria študenti z Indie a Pakistanu, z ďalších krajín tu majú zastúpenie napr. Malajzia, Irán, Macedónsko, Nemecko, Brazília, Španielsko,...

Q: Čo je tam pre teba najnáročnejšie?
A: Na začiatku to bola angličtina, pretože okrem literatúry, z ktorej som čerpala na bakalárku, som predtým používala iba hovorovú angličtinu, ale teraz sa často pristihnem, že mám práveže problém nájsť slovenský preklad :)

Q: Čo z toho, čo si sa naučila u nás ti najviac pomohlo pri prestupe na nemeckú univerzitu?
A: Najviac to budú asi vedomosti z riadenia, matematiky, optimalizácie, projektovania informačných a riadiacich systémov, chemického inžinierstva, fyzikálnej chémie,... Ale všeobecne povedané, pomohla mi náročnosť nášho odboru, pretože ma naučila efektívne využívať čas.

Q: V čom sa študentský život v Dortmunde líši od toho u nás?
A: Všetky fakulty a internáty sú viac-menej vedľa seba, takže máme väčšiu šancu stretnúť viac študentov aj z iných odborov. V campuse máme aj reštaurácie a kaviarne, kde si môžeme posedieť a pokecať vo voľnom čase. Okrem toho sú každý večer organizované party v iných intrákoch, a tak sa študenti nestretávajú len na tých istých miestach s tými istými ľuďmi.

Q: Tento rok už budeš končiť magisterské štúdium. Akej téme sa venuješ v rámci svojej diplomovej práce?
A: V Dortmunde to máme trošku posunuté, s diplomovkou začnem až v máji/júni, takže presnú náplň práce sme ešte nedohodli, ale bude zameraná na real time optimization implementovanú v procese s homogénnou katalýzou. Je to časť projektu, na ktorom robí viac nemeckých univerzít, takže sa na to celkom teším :)

Q: Pracuješ popri štúdiu?
A: Áno, podarilo sa mi nájsť brigádu u nás na oddelení. Minulý semester som pracovala ako dozor na laboratórnych cvičeniach a pomáhala som študentom s experimentami. Tento semester pracujem s jedným vyučujúcim na jeho projekte – prepojenie do-mpc toolboxu s reálnym zariadením, posielanie dát na server a testovanie riadenia.

Q: Bakalárske štúdium si úspešne absolvovala u nás na automatizácii. Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám?
A: Určite štúdium na IAM odporúčam. Je málo programov, ktoré umožňujú študovať takúto kombináciu smerov. Je to síce ťažšie štúdium, ale stojí za to.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Poradila by som im, aby skúsili pracovať na nepovinných projektoch popri škole. To je niečo, čo by som ja zmenila, ak by som sa vrátila v čase. Máme veľmi dobre vybavené laboratóriá a bola by škoda to nevyužiť. A určite choďte aspoň na jeden semester študovať do zahraničia :)