Prečo praxovať v Dánsku ?

Touto cestou by som rád popísal svoje pocity a dojmy z letnej stáže, ktorú som absolvoval v dánskej spoločnosti Aquaporin A/S so sídlom neďaleko Kodane a rovanko tak aj poďakovať vedeniu ÚIAM za túto poskytnutú možnosť a finančnú výpomoc. Bol som podporený aj prostredníctvom programu Erasmus+.

Firma Aquaporin A/S bola založená v roku 1993 a v súčasnosti sa zaraďuje k popredným svetovým spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú na vývoj technológií v oblasti čistenia a transportu vody využitím membránových procesov, kde účinnú zložku membrán tvoria aquaporíny – proteíny selektívne prepúšťajúce vodu. Moja stáž v tejto firme trvala 2 mesiace (koniec Júna – koniec Augusta). Viac o tejto firme nájdete na ich stránke: https://aquaporin.com/

Náplňou mojej pracovnej stáže bolo vytvorenie simulácie procesu doprednej osmózy, ktorá sa okrem uplatnenia v oblasti získavania pitnej vody z odpadových vôd využíva aj v oblasti zahusťovania džúsov či potravinových extraktov. A práve na zobrazenie priebehu procesu zahusťovania sa táto vytvorená simulácia aplikovala. Pri tejto úlohe som v praxi využil poznatky prevažne z oblasti modelovania procesov (vytváranie modelov na princípe hmotnostných bilancií) a identifikácie (hľadanie empirických vzťahov z dostupných experimentálnych dát). Simulácia bola vytvorená v prostredí Matlabu.

A čo mi táto cesta dala? Tým hlavným prínosom pre mňa je najmä zdokonalenie si komunikácie v anglickom jazyku. Tu sa mi jednoznačne potvrdila teória, že človek sa najlepšie naučí cudzí jazyk vtedy, keď je nútený ho aktívne využívať na každodennej báze. Práve preto som veľmi rád, že som mohol bývať na študentskom internáte. Jednak ma táto forma ubytovania vyšla podstatne lacnejšie a zároveň som mal takto možnosť ľahko sa spoznať s ďalšími ľuďmi aj pomimo firmy. Tvorili sme tam veľmi pestrý národnostný mix - od Uruguaja cez najviac zastúpené Francúzsko a Grécko až po Čínu :).

Druhý veľký prínos vidím v nahliadnutí do inej krajiny, kultúry, mentality ľudí, ktorá je mierne odlišná od tej našej, a tým sa ňou čiastočne inšpirovať. To do istej miery súvisí aj s ďalšou pre mňa veľmi prínosnou vecou, ktorou je naučenie sa, ako sa samostatne vysporiadať aj s náročnejšími úlohami, kde sa riešenia nenachádzajú vždy rýchlo a jednoducho. Moja práca mi totiž bola zadaná vo výhradne individuálnej forme. Teda nepracoval som v tíme a nakoľko moja vedúca bola väčšinu času vo firme neprítomná, bol som odkázaný na čisto samostatnú prácu. A hoci mnohokrát som mal pochybnosti o svojej (ne)schopnosti riešiť tieto úlohy, na konci dňa sa mi vždy podarilo dopátráť sa k ich správnym riešeniam.

S určitosťou mi tieto nadobudnuté vedomosti pomôžu v ďalšom štúdiu, resp. ďalšej pracovnej činnosti.

Ešte raz preto veľká vďaka.

Maťo Ružička