Riadenie procesov - najlepší predmet v 3. ročníku FCHPT

Pred pár dňami fakulta interne zverejnila výsledky ankiet študentov, ktoré sú vždy zozbierané pri zápise a týkajú sa predošlého školského roku. Medzi nimi sa nachádzajú aj údaje o tom, ktorý predmet je v ročníku najviac a najmenej obľúbený. Samozrejme, do poradia sa dostanú iba predmety, ktoré navštevuje dostatočný počet študentov. Náš ústav tak reprezentujú v prvom ročníku Matematika a v treťom Riadenie procesov.

Matematika už minulý rok postúpila na prvé miesto a túto pozíciu obhájila. Podľa môjho názoru tomu okrem zanietenia a odbornej erudície učiteľov prispeli aj videoprednášky, ktoré sú od tohto roku dostupné na youtube: Matematika 1, Matematika 2.

V treťom ročníku bolo dlhoročným lídrom obľúbenosti Chemické inžinierstvo, ale tento rok ho vystriedalo Riadenie procesov, čo ma nesmierne teší. Aby sa toto stalo, ušli sme dlhú cestu, ktorá začala niekedy okolo roku 2000.

Predchodca tohto predmetu (Základy automatizácie) bol jedným z najmenej obľúbených, a vtedajší vedúci katedry prof. Mikleš poveril doc. Bakošovú a mňa, aby sme vypracovali nový a zaujímavý predmet. Základy automatizácie boli cvičené na starých prístrojoch, dané laboratórium sme neformálne nazývali múzeum.

Nový predmet sme teda presunuli do počítačových učební, pripravili cvičenia založené na Matlabe a Simulinku. Vypracovali sme kompletné skriptá jednak na prednášky, ale aj na cvičenia. Obe sú dostupné pre študentov STU na dokumentačnom serveri AIS. Zároveň, pripravili sme elearningovú podporu najprv postavenú na vlastnom riešení, neskôr sme v roku 2005 prešli na systém Moodle.

V prednáškach okrem skrípt poskytujeme aj pdf prezentácie a od roku 2011 aj videoprednášky. Vtedy to s videami bol náročný proces (prednášajúca spomínala zvýšené ošatné), boli uložené na našom web serveri vo formáte flash, čo nám v poslednom čase robilo problémy. Jednak to zaťažovalo server a tiež, moderné prehliadače už flash blokujú. Tak sme ich tento rok presunuli na youtube (https://www.uiam.sk/index.php?menu=2&submenu=7&part=0&page_id=52).

Pri laboratórnych cvičeniach je použitých viacero technológií. Otázky do testov sú v individuálnych Matlab súboroch, ich formátovanie v XML/XSTL (https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=348). Táto technológia ma tak zaujala, že som ju potom vsunul aj do inžinierskeho štúdia (IPIS 2). Cez XSLT sa takto generujú jednak papierové testy (večerné písomky) a tiež on-line vstupné testy v Moodle.

Zadania sú tiež individuálne generované, opäť je to použitím Matlabu s výstupom do HTML. Do celosvetového vývoja Moodle sme prispeli modulom Náhodné zadanie, ktorý zabezpečí, aby sa ku každému študentovi dostal iný súbor a učiteľ videl aj zodpovedajúce riešenie. Zároveň má ale každý študent rovnaké typy príkladov, ktoré nezávisia od cvičiaceho.

Samotné zadania môžu študenti riešiť priamo v Matlabe, alebo sú dostupné on-line riešenie. Využívajú php skripty a na serveri volaný Matlab na spracovanie formulárov.

Čo nás čaká v budúcnosti? Snažíme sa osviežiť cvičenia tak, aby študenti riadili nielen simulačne, ale si to vyskúšali aj na reálnom zariadení. Využijeme malé zariadenie Flexy, vyvinuté firmou Optimal Control Labs, ktorú minulý rok založili mladí pracovníci oddelenia.

A čo záverom? Vyžadovalo si to kopec času a najmä ľudí, ktorí predmetu vtláčajú svoju pečať. Chuť nám nechýba a budeme ďalej pracovať na tom, aby bol tento predmet hodnotný a zaujímavý. Riadenie procesov je pre nás takou výkladnou skriňou, ktorá ukazuje, ako by moderný a kvalitne pripravený kurz mohol vyzerať.