Čo hovoria absolventi IAM #29

Rudo úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval programovaniu aplikácie na spoľahlivé modelovanie chemicko-inžinierskych procesov. Za svoju prácu získal cenu za najlepšiu diplomovú prácu. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje aj o tom, ako v poslednom ročníku štúdia zvládol prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19.

rudo

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v energeticko-chemickej spoločnosti ENERGOCHEMICA.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: V práci sa primárne zaoberám matematickým modelovaním chemických procesov za účelom zlepšenia technológií.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Musím priznať, že prácu som si hľadal v nie práve najlepšej dobe, a to kvôli dôsledkom pandémie koronavírusu. Pracovných ponúk bolo preto menej. Našťastie som si prácu našiel a od septembra som nastúpil. Myslím si, že keby nie je pandémia určite by som si prácu našiel rýchlejšie.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Určite áno. Bez praxe programovania by som sa nezamestnal tam kde som. Projekt riadenia procesov mi zase pomohol získať praktické skúsenosti.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: V prevažnej väčšine je to matematické modelovanie procesov a s tým spojené riešenie pomocou numerických metód. Nemôžem vynechať ani programovanie, bez ktorého by som sa nezaobišiel.

Q: Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: V diplomovej práci som sa zaoberal vývojom softvéru TROJ, ktorý slúži na výpočet chemických vlastností látok. Vytvorený softvér som potom aplikoval na chemicko-inžiniersky proces - produkciu vodíka ako perspektívneho alternatívneho paliva. Naučil som sa veľa, lebo som mal motiváciu a mal aj vynikajúceho školiteľa. Hlavne ide o nadhľad pri formulovaní a riešení programátorských úloh.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Lepšiu predstavu o zariadeniach a mechanizmoch nielen v chemickom priemysle, ale aj v automobilovom. A získal som tiež nový obzor, kde všade dokáže byť automatizácia účinná.

Q: Prečo si sa rozhodol študovať automatizáciu?
A: Keďže som na bakalárskom stupni študoval odbor chemické inžinierstvo, tak v treťom ročníku sme mali predmet, ktorý sa zaoberal riadením procesov. Zistil som, že z hľadiska procesov to má veľa spoločného s chemickým inžinierstvom. Hlavne ma zaujímali matematické modely chemických procesov a programovanie v programe MATLAB, lebo tento softvér sme používali aj na chemickom inžinierstve. A keď sme sa na tomto predmete naučili ako simulovať a riadiť chemické procesy, tak som bol na 100% rozhodnutý, že to bude výborná kombinácia. V druhom ročníku na inžinierskom stupni sa tieto dva celky - chemické inžinierstvo a riadenia procesov - „našli“ v predmete Teória automatického riadenia 3 a spoločne vytvorili procesnú automatizáciu.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Študovať automatizáciu by som určite odporučil každému, koho baví matematika, programovanie a má tendenciu sa učiť ako veci zlepšovať. Ale hlavne by som automatizáciu odporúčal takým študentom, ktorí chcú riešiť veci všeobecne a neuspokoja sa len s jedným konkrétnym riešením.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: V tejto dobe hlavne to, aby nestrácali motiváciu. Aby v tých predmetoch, ktoré ich bavia najviac, objavovali nové a nové zaujímavosti. A keď ich niečo veľmi zaujíma, aby sa pýtali a skúmali veci podrobne.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Študijných materiálov bolo vždy dostatok. Tu by som zdôraznil výhodu, že sme študovali odbor, ktorého technické prostriedky sa používajú všade. Teóriu či praktické videá som si vedel kedykoľvek nájsť, ak ma niečo zaujalo viac. A na vybavenosť laboratórií si nemôžem sťažovať.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Toto bolo skvelé. Video-prednášky sú TOP. Veľká pomôcka najmä pred skúškami :D.

Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihlo v dôležitom poslednom ročníku štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: Našťastie ma to zastihlo v poslednom semestri, ktorý bol na prednášky a cvičenia voľnejší v porovnaní s ostatnými semestrami. Takže sa to dalo zvládnuť aj dištančným spôsobom. Hoci nie som zástanca takéhoto spôsobu výučby, ale nič iné mi vtedy neostávalo. Úroveň online vyučovania bola dostatočná na to, aby som porozumel všetkému dôležitému na prednáškach alebo cvičeniach. Aj vďaka tomu som sa vedel adaptovať na takúto formu vzdelávania. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. A teda som bol prakticky doma a mal som viac času venovať sa práci na diplomovej práci. Ale bolo mi ľúto, že nemôžem mať konzultácie priamo v škole a stretávať sa so spolužiakmi.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Snáď na všetko :D. Najmä na skvelý kolektív, vždy sme si vedeli vzájomne pomôcť a porozprávať sa. Potom od ciest vlakom, cez internátny život, až po prednášky a cvičenia na fakulte.